מסורת לא שוברים


יום לפני ערב פסח…. מה מגיע?
כמובן מחר, מסורת לא שוברים!!!
תתכוננו לאחד מי יודע גירסת הבידוד, נקיים שני אימוני בוקר בשעה 9 ו 13:30

H Team @ Home

Warm up
8 Minutes Straight
1 Minute line-Hops
1 Minute Glute Bridges

1 Minute line-hops
1:00 Hollow Rocks

1 Minute line-hops
1 Minute Glute Bridge Walkouts

1 Minute line-hops
1 Minute Sit-Ups

Workout
For Time:
100 Mt . Climbers , 50 Sit-Ups, 50 Swings
80 Mt . Climbers, 40 Sit-Ups, 40 Swings
60 Mt . Climbers, 30 Sit-Ups, 30 Swings
40 Mt . Climbers, 20 Sit-Ups, 20 Swings
20 Mt . Climbers, 10 Sit-Ups, 10 Swings

4 Sets
:30s Single Leg Hold (left)
:30s Single Arm Hold (right)
:30s Bird Dog (left)
:30s Bird Dog (right)
1 min rest